Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Vedtægter for Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

§ 1.
Foreningens navn er. “Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv”.

§ 2
Foreningens formål er at fremme interessen for egnens historie, samt indsamle og opbevare arkivalier i lokalhistorisk arkiv og derved bidrage til, at intet af lokalhistorisk værdi går tabt.

§ 3.
Foreningen afholder møder og sammenkomster, hvor man gennem foredrag, udstillinger og lignende, vil oplyse om egnens historie.

§ 4.
Foreningen foranlediger indsamling af alle slags arkivalier, trykt såvel som skrevet, forenings- og personlige papirer og optegnelser, billeder, lydbånd med videre. Desuden indsamling af nutidigt materiale, der skønnes at blive af historisk værdi, herunder alt hvad der skrives i aviser, som har tilknytning til egnen eller til personer på egnen.

§ 5.
Hvis det ønskes, kan indleveret materiale pålægges en klausul, så det ikke må åbnes i et nærmere fastsat åremål.

§ 6.
Det indsamlede materiale registreres og opbevares, så det kan benyttes af både historiker og slægtsforskere, samt af alle, der har lokalhistorisk interesse. Indkommer der materiale, som har tilknytning til en anden egn, skal dette overføres til det derværende arkiv, hvis et sådan findes.

§ 7.
De indsamlede arkivalier skal opbevares forsvarligt. Gamle protokoller og andet uerstatteligt materiale skal straks efter brug anbringes i en brandsikret boks.

§ 8.
Historisk interesserede kan, ved henvendelse til eet af bestyrel­sesmedlemmerne, få lejlighed til at se arkivalierne i det lokale, som stilles til rådighed for arkivet.

§ 9.
I særlige tilfælde kan arkivalierne udlånes med henblik på et nærmere studium. Reglerne for et sådan udlån fastsættes i hvert enkelt tilfælde, og skal godkendes af mindst tre af bestyrelses­medlemmerne.

§ 10.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 11.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afhol­des hvert år maj måned. Den bekendtgøres senest 8 dage i forvejen i et lokalt annonceblad. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske derom med motiveret dagsorden.

§ 12.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer en suppleant og en revisor. Bestyrelsen afgår skiftevis med to og tre medlemmer hvert andet år, første gang afgår to medlemmer ved lodtrækning. Revisor afgår hvert år.

§ 14.
Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand, kasserer og eventuelt sekretær, og nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen, men bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.

§ 15.
Lovændringer kan ske med almindeligt flertal på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

§ 16.
Til foreningens ophævelse kræves tre fjerdedele af stemmerne på to efterfølgende generalforsamlinger.

§ 17.
Hvis foreningen opløses skal dens eventuelle midler, samt arkivet overdrages til et andet lokalhistorisk arkiv.

Foranstående lov bestående af 17 punkter blev vedtaget den 8. juni 1982 af den stiftende generalforsamling i Grønbjerg forsamlingshus. Følgende bestyrelse blev valgt:

Jørgen Engestoft, Johannes Kirk, Klaus Jensen, Nanna Pøhl Nielsen, Niels Peder Svendsen.